وکیل ملکی تهران

1
(1)

وکیل ملکی تهران

دعاوی تصرف عدوانی یک روند قانونی است که با ثبت دادخواست با کمک وکیل ملکی تهران از طریق دفاتر قضایی آغاز می‌شود.  این نوع دعواها معمولاً در مواردی رخ می‌دهند که یک شخص به طور غیرقانونی مال یا دارایی دیگری را به تصرف خود درآورده است. متصرف سابق در اینجا مدعی است که مالی که در تصرف او بوده، بدون اجازه و به وسیلهٔ قهر و غلبه از او گرفته شده است.

با ثبت دادخواست و تقدیم آن به دفاتر قضایی، متصرف سابق امیدوار است که دادگاه حکمی صادر کند که تصرف غیرقانونی را برطرف کند و مال را به تصرف واقعی خود بازگرداند. این حکم می‌تواند شامل تحویل مال به متصرف سابق، خواستن جبران خسارت‌های ناشی از تصرف غیرقانونی، یا هر ترتیب دیگری باشد که دادگاه مناسب بداند. اگر درگیر دعاوی تصرف عدوانی هستید، در این مقاله همراه ما باشید.

تعریف حقوقی و عرفی تصرف عدوانی

ابطال سند رسمی مالکیت

دعاوی تصرف عدوانی حقوقی، دعوایی است که در آن، خواهان ادعا می‌کند که دیگری، بدون رضایت او، مال غیرمنقولی را که خواهان قبلاً در تصرف داشته، از تصرف او خارج کرده است.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی

دعاوی تصرف عدوانی حقوقی، دعوایی است که برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از تصرفات عدوانی، پیش‌بینی شده است. این دعوا، صرفاً به اثبات سبق تصرف خواهان می‌پردازد و وارد بحث مالکیت نمی‌شود. برای طرح دعاوی تصرف عدوانی حقوقی توسط وکیل ملکی تهران، باید سه رکن زیر وجود داشته باشد:

 • سبق تصرف خواهان: خواهان باید ثابت کند که قبلاً در مال غیرمنقول مورد دعوا، تصرف داشته است. این تصرف می‌تواند مالکانه یا غیرمالکانه باشد.
 • عدم رضایت خواهان: خواهان باید ثابت کند که تصرف خوانده، بدون رضایت او بوده است.
 • عدوانی بودن تصرف خوانده: تصرف خوانده باید با قهر و غلبه و بدون رضایت خواهان صورت گرفته باشد.

اثبات دعوای تصرف عدوانی حقوقی

خواهان برای اثبات دعوای تصرف عدوانی حقوقی، باید ادله‌ای را ارائه کند که وجود سبق تصرف، عدم رضایت و عدوانی بودن تصرف خوانده را ثابت کند. این ادله می‌تواند شامل اسناد، شهادت شهود، معاینه محل و غیره باشد.

نکته مهم دعاوی تصرف عدوانی

در دعاوی تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه صرفاً به اثبات سبق تصرف خواهان می‌پردازد و وارد بحث مالکیت خواهان نمی‌شود. حتی اگر خواهان، مالک مال مورد دعوا نباشد، باز هم می‌تواند در صورت اثبات سبق تصرف، دعوای تصرف عدوانی را اقامه کند و حکم به رفع تصرف خوانده را از دادگاه بگیرد.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل مهاجرتی امارات

مثال

فرض کنید شخصی، ملکی را به دیگری اجاره داده است. اگر موجر، قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از مستأجر خارج کند، مستأجر می‌تواند علیه موجر، دعاوی تصرف عدوانی اقامه کند. در این دعوا، حتی اگر موجر، مالک ملک باشد، باز هم مستأجر می‌تواند به دلیل سبق تصرف خود، حکم به رفع تصرف موجر را از دادگاه بگیرد.

نحوه اقامه دعوی تصرف عدوانی حقوقی

ابطال سند رسمی مالکیت

مراحل اولیه

برای اقامه دعاوی تصرف عدوانی حقوقی، خواهان یا وکیل ملکی تهران باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت‌نام و احراز هویت کند. این کار را می‌توان هم به‌صورت حضوری در دفاتر خدمات قضایی و هم به‌صورت غیرحضوری از طریق وکیل ملکی انجام داد.

پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا، خواهان باید دادخواست خود را تنظیم کند. دادخواست رفع تصرف عدوانی باید شامل موارد زیر باشد:

 • نام و مشخصات خواهان و خوانده
 • موضوع دعوا
 • دلایل و مستندات دعوا

خواهان می‌تواند دادخواست خود را به‌صورت دستی یا تایپ‌شده تنظیم کند. اگر دادخواست به‌صورت تایپ‌شده تنظیم شود، باید به‌صورت پرینت‌شده و امضاشده به دفاتر خدمات قضایی ارائه شود.

مراحل بعدی

پس از تنظیم دادخواست دعاوی تصرف عدوانی، خواهان باید آن را به همراه مدارک و مستندات مربوطه به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی ارائه دهد. دفاتر خدمات قضایی دادخواست را ثبت و به دادگاه صالح ارسال می‌کنند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مورد تصرف است. پس از ثبت دادخواست در دادگاه، دادگاه به‌سرعت و خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند.

نکات مهم

 • خواهان باید ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصرف عدوانی، دعوی خود را اقامه کند.
 • اگر خواهان در مهلت مقرر، دعوی خود را اقامه نکند، حق طرح دعوی را از دست می‌دهد.
 • در دعوی تصرف عدوانی، دادگاه صرفاً به اثبات سبق تصرف خواهان می‌پردازد و وارد بحث مالکیت خواهان نمی‌شود.

اثبات مالکیت در دعوای تصرف عدوانی حقوقی

ابطال سند رسمی مالکیت

یکی از مهم‌ترین مسائل در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، این است که آیا خواهان باید مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف اثبات کند یا خیر. در پاسخ به این سوال باید گفت که خیر، خواهان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به اثبات مالکیت خود با سند مالکیت ندارد. در این دعوا، صرف اثبات سابقه تصرف خواهان، قبل از تصرف خوانده دعوا، کافی است.

برای مثال، اگر شخصی به مدت 20 سال در ملکی سکونت داشته و از آن استفاده کرده باشد، سپس شخص دیگری با زور و بدون رضایت او، ملک را تصرف کند، خواهان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به ارائه سند مالکیت ندارد. بلکه با اثبات سابقه تصرف خود، می‌تواند حکم به رفع تصرف خوانده را از دادگاه دریافت کند.

البته، وجود سند مالکیت، می‌تواند به خواهان در اثبات ادعای خود کمک کند. اما در صورتی که خواهان سند مالکیت نداشته باشد، می‌تواند با ارائه سایر ادله، مانند شهادت شهود، اقرار خوانده یا سوگند، ادعای خود را اثبات کند.

ادله اثبات دعوای تصرف عدوانی حقوقی

در ادامه، به برخی از ادله اثبات دعوای تصرف عدوانی حقوقی اشاره می‌کنیم:

 • اقرار خوانده: اگر خوانده دعوا در دادگاه، به دعوای تصرف عدوانی ملک اعتراف کند، نیازی به ارائه سایر ادله نیست.
 • شهادت شهود: شهادت شهود، یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوای تصرف عدوانی حقوقی است. شهود باید افرادی باشند که سابقه تصرف خواهان را قبل از تصرف خوانده، مشاهده کرده باشند.
 • سوگند: اگر خواهان دعوا، هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور قرار اتیان سوگند کند. در این صورت، خواهان باید در حضور دادگاه، سوگند یاد کند که ادعای او صحیح است.
 • مدارک و اسناد مثبت سابقه تصرف خواهان: خواهان می‌تواند با ارائه مدارک و اسنادی مانند قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن، سند اجاره و غیره، سابقه تصرف خود را اثبات کند.
مطالعه کنید درباره‌  دادگاه کیفری| بررسی روند شکایت کیفری

مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی حقوقی، از جمله دعاوی حقوقی است که باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مورد تصرف، اقامه شود.

دعاوی کیفری تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی، جرم است. این جرم شامل اقدام به تصرف غیرقانونی در مال منقول دیگران بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن می‌شود. برای طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی، خواهان یا وکیل کیفری تهران باید مالکیت خود را نیز اثبات کند.

تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی

دعوای تصرف عدوانی، جرم است. این جرم شامل اقدام به تصرف غیرقانونی در مال منقول دیگران بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن می‌شود. برای شناخت بهتر این جرم، باید عناصر آن را بشناسیم.

عنصر مادی جرم تصرف عدوانی

عنصر مادی جرم دعوای تصرف عدوانی، عبارت است از اقدام به تصرف غیرقانونی در مال منقول دیگران. هر اقدامی که مالکیت مالک را به خطر بیندازد، مصداق تصرف بوده و می‌تواند به صورت زیر انجام شود:

 • با آثار تصرف، مانند ساخت‌وساز، کاشت درخت، حفر چاه و غیره
 • بدون آثار تصرف، مانند استقرار در ملک یا استفاده از آن

همچنین، مالی که تصرف می‌شود باید مال غیرمنقول باشد و متصرف باید مالک یا متصرف قانونی باشد. همچنین، رضایت مالک یا صاحب حق از تصرف دیگران نیز یکی از شرایط این جرم است.

عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی

ابطال سند رسمی مالکیت

عنصر قانونی جرم دعوای تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی به صورت دقیق تعریف شده است. ماده 690 این قانون به شرایط و اوضاع احوال این جرم پرداخته است. به موجب این ماده، هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن، به تصرف غیرقانونی مال غیرمنقول متعلق به دیگری یا اشخاص حقوقی مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. در این موارد حتما از یک ووکیل کیفری تهران استفاده کنید.

همچنین، ماده 692 این قانون به تصرف با قهر و غلبه اشاره کرده و مصداق دیگری از جرم دعوای تصرف عدوانی محسوب می‌شود. به موجب این ماده، هرکس به قهر و غلبه، مال غیرمنقول دیگری را در تصرف خود نگه دارد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل کیفری تهران

علاوه بر این، ماده 694 قانون مجازات اسلامی نیز به ورود غیرمجاز به منزل و حریم خصوصی مسکن افراد اشاره می‌کند که نیز مصداق دیگری از جرم تصرف عدوانی است. به موجب این ماده، هرکس به عنف یا تهدید وارد منزل یا مسکن دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی

مهمترین تفاوت  حقوقی و کیفری دعوای تصرف عدوانی در این است که در دعوای حقوقی، خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد. در واقع، صرف اثبات تصرف سابق خواهان در ملک، کافی است. اما در دعوای کیفری، خواهان باید مالکیت خود را نیز اثبات کند.

در دعوای حقوقی، دادگاه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی، می‌تواند حکم به رفع آثار ناشی از تصرف عدوانی نیز صادر کند. اما در دعوای کیفری، دادگاه تنها می‌تواند حکم به محکومیت متصرف عدوانی به مجازات صادر کند.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

با توجه به ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که دو یا چند نفر به طور مشترک مال غیرمنقولی را تصرف یا استفاده کنند و بعضی از آنان مانع تصرف و یا استفاده دیگران شوند، این تصرف و ممانعت میتواند به عنوان تصرف عدوانی و مزاحمت در نظر گرفته شود.

بنابراین، در دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع، سابقه تصرف خواهان و عدم تصرف سابق خوانده و همچنین عدوانی بودن تصرف خواهان، ارکان اصلی این دعوا هستند. پس از اثبات این ارکان، دادگاه میتواند رأی به رفع تصرف عدوانی ملک مشاع صادر کند. در این موارد می توانید از یک وکیل ملکی تهران کمک بگیرید.

وکیل ملکی تهران برای تصرف عدوانی

ابطال سند رسمی مالکیت

اگر قصد دارید از طریق حقوقی اقدام کنید، نیاز به وکیل ملکی تهران دارید. زیرا در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و صرف اثبات تصرف سابق خواهان در ملک، کافی است. وکیل ملکی با تجربه و دانش حقوقی خود، می‌تواند در این پرونده، شما را راهنمایی و یاری کند.

اما اگر قصد دارید از طریق کیفری اقدام کنید، نیاز به وکیل کیفری تهران دارید. زیرا در دعوای کیفری تصرف عدوانی، خواهان باید مالکیت خود را نیز اثبات کند. وکیل کیفری با تجربه و دانش حقوقی خود، می‌تواند در این پرونده، شما را راهنمایی و یاری کند.

در نهایت، انتخاب وکیل ملکی تهران یا وکیل کیفری تهران، بستگی به شرایط و خواسته‌های شما دارد. اگر مطمئن نیستید که کدام نوع دعوا برای شما مناسب‌تر است، بهتر است با یک وکیل مشورت کنید. در اینجا چند نکته برای انتخاب وکیل مناسب برای پرونده تصرف عدوانی آورده شده است:

 • تجربه و دانش حقوقی: وکیل باید در زمینه دعاوی ملکی یا کیفری، تجربه و دانش حقوقی کافی داشته باشد.
 • تخصص: وکیل باید در زمینه تصرف عدوانی، تخصص داشته باشد.
 • توانایی ارتباطی: وکیل باید بتواند به خوبی با شما ارتباط برقرار کند و خواسته‌های شما را درک کند.
 • قیمت: هزینه‌های وکالت نیز باید در نظر گرفته شود.

دوستان عزیزی که درگیر پرونده های ملکی هستند، برای هرگونه مشاوره یا اخذ وکیل می توانند از طریق کانال ارتباطی ما اقدام کنند.

منبع=صفحات وب

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 1 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 1

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *