ایین دادرسی کیفری

ائین دادرسی کیفری

  آیین دادرسی کیفری یک مجموعه قوانین و مقررات است که در فرایند رسیدگی به جرائم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...