دعاوی ملکی کیفری

  دعاوی ملکی به دو نوع دعاوی ملکی کیفری و  حقوقی تقسیم می‌شوند. دعاوی ملکی حقوقی  به دعاوی اطلاق می‌شود ...