وکیل امارات

وکیل های ایرانی در امارات امارات متحده عربی متشکل از هفت امارت است و قانون اساسی فدرال اختیارات قانونی را ...