3.5
(2)

امنیت، رکن اساسی هر جامعه‌ای است و بدون آن، نظم و آرامش به مخاطره می‌افتد. قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در حفظ نظم عمومی، با تعیین مجازات‌های مختلف برای جرایم، به دنبال ایجاد بازدارندگی و ارتقای امنیت در جامعه است.

جرایم علیه اشخاص، به طور مستقیم، آسایش و سلامت افراد را هدف قرار می‌دهند. ضرب و جرح به عنوان یکی از مصادیق این جرایم، می‌تواند صدمات جسمی و روحی متعددی را به قربانی وارد کند. از این رو، قانون مجازات اسلامی با وضع قوانین و مجازات‌های متناسب، به دنبال پیشگیری از وقوع این جرایم و حمایت از حقوق قربانیان است.

قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات‌های متناسب برای جرم ضرب و جرح، به دنبال حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق قربانیان است. با این وجود، لازم است تا با ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش مهارت‌های حل تعارض، از وقوع این جرایم در جامعه پیشگیری کرد. اگر قربانی اینگونه جرائم هستید و نیاز به یک وکیل کیفری تضمینی تهران دارید در این مقاله همراه ما باشید.

تعریف و شرایط وقوع جرم ضرب و جرح

وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح
وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح

ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی به عنوان وارد کردن عمدی جرح یا ضربه به دیگری تعریف شده است. این جرم می‌تواند شامل آسیب‌های جسمی و روحی متعددی باشد. مجازات ضرب و جرح بر اساس نوع و شدت آسیب‌های وارده به سه دسته تقسیم می‌شود:

1. دیه: دیه، غرامت مالی است که به تناسب صدمات وارده به قربانی پرداخت می‌شود. میزان دیه در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق مشخص شده است.

2. ارش: ارش، غرامتی است که در مواردی که صدمات وارده به طور دقیق در قانون مشخص نشده، توسط قاضی تعیین می‌شود.

3. تعزیر: تعزیر، مجازاتی است که برای جرایمی در نظر گرفته می‌شود که قصاص یا دیه برای آنها تعیین نشده است. مجازات تعزیر می‌تواند شامل حبس، شلاق، جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

شرایط وقوع جرم ضرب و جرح

 • عمدی بودن: جرم ضرب و جرح زمانی اتفاق می‌افتد که مرتکب قصد و علم به وارد کردن آسیب به دیگری داشته باشد.
 • رابطه سببیت: بین عمل مرتکب و صدمات وارده به قربانی باید رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، باید ثابت شود که صدمات وارده ناشی از عمل مرتکب بوده است.

در صورتی که جنایت بر عضو ، عمدا بر بدن شخص آسیب دیده وارد شده باشد، در صورت تقاضای مجنی علیه می توان در صورت وجود داشتن شرایطی اجرای قصاص عضو، مرتکب را قصاص نمود.

نکات مهم

 • در برخی موارد، ممکن است مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر هر دو محکوم شود.
 • در جرایم ضرب و جرح، رضایت قربانی می‌تواند در تخفیف مجازات مرتکب موثر باشد.
 • در صورت اثبات عفو و گذشت شاکی خصوصی، مجازات تعزیری مرتکب به طور کامل یا جزئی ساقط خواهد شد.

شرایط قصاص در جرم ضرب و جرح

وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح
وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح

شرایط عمومی قصاص

شرایط عمومی قصاص در مواد 301 به بعد قانون مجازات اسلامی بیان شده است و حتما باید از یک وکیل قتل تهران کمک بگیرید. به طور کلی، قصاص در صورتی قابل اجرا است که:

 • قتل عمدی باشد: قتل باید با قصد و علم مرتکب به قتل انجام شده باشد.
 • قاتل و مقتول مسلمان باشند: قصاص نفس در مورد قتل یک مسلمان توسط یک مسلمان قابل اجرا است.
 • قاتل پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد: قصاص در مورد قتل پدر یا اجداد پدری به دلیل حرمت و جایگاه آنها در اسلام، قابل اجرا نیست.
 • مجنی ‌علیه عاقل باشد: قصاص در مورد قتل یک فرد عاقل قابل اجرا است.
 • مجنی ‌علیه در دین با قاتل مساوی باشد: قصاص در مورد قتل یک مسلمان توسط یک غیرمسلمان به طور کامل اجرا نمی شود.
مطالعه کنید درباره‌ 

شرایط قصاص عضو در جرم ضرب و جرح

در صورتی که ضرب و جرح عمدی باشد و منجر به آسیب و شکستگی و یا نقص عضو فرد شود، مجازات مرتکب قصاص عضو است.

 • تساوی اعضاء در سالم بودن: عضو مورد قصاص باید سالم باشد.
 • تساوی در اصلی بودن اعضاء: عضو مورد قصاص باید عضو اصلی باشد.
 • تساوی در محل عضو مجروح: محل عضو مورد قصاص باید با محل عضو مجروح یکسان باشد.
 • قصاص موجب تلف جانی نباشد: قصاص عضو نباید منجر به مرگ مرتکب شود.
 • قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود: قصاص عضو نباید بیش از اندازه جنایت انجام شده باشد.

در صورتی که شرایط قصاص عضو فراهم نباشد؟

در صورتی که شرایط قصاص عضو فراهم نباشد، مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

 • دیه: دیه، غرامت مالی است که به تناسب صدمات وارده به قربانی پرداخت می‌شود. میزان دیه در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق مشخص شده است.
 • حبس: در مواردی که ضرب و جرح منجر به صدمات جسمی شدید یا نقص عضو شود، مرتکب به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد.
 • شلاق: شلاق، یکی دیگر از مجازات‌های رایج برای جرم ضرب و جرح است.

نکات مهم

 • در برخی موارد، ممکن است مرتکب به پرداخت دیه و حبس هر دو محکوم شود.
 • در جرایم ضرب و جرح، رضایت قربانی می‌تواند در تخفیف مجازات مرتکب موثر باشد.
 • در صورت اثبات عفو و گذشت شاکی خصوصی، مجازات تعزیری مرتکب به طور کامل یا جزئی ساقط خواهد شد.

مجازات ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی

وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح
وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح

عمدی بودن جنایت

بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی، جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

 • قصد ایراد جنایت: اگر مرتکب قصد ایراد جنایت به شخص یا افراد معین یا غیرمعین را داشته باشد و عمل او منجر به جنایت شود.
 • علم به نوعاً موجبیت جنایت: اگر مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد.
 • آگاهی از وضعیت خاص مجنی علیه: اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد و عمل او نوعاً موجب جنایت نمی‌شود، اما به دلیل بیماری، ضعف، پیری یا وضعیت خاص مجنی علیه، منجر به جنایت شود.
 • قصد ایراد جنایت به افراد غیرمعین: اگر مرتکب قصد ایراد جنایت به شخص یا افراد معینی را نداشته باشد، اما عمل او منجر به جنایت به افراد غیرمعین شود.

مجازات ضرب و جرح عمدی

 • قصاص: در صورت وجود شرایط قصاص عضو، مرتکب به قصاص عضو محکوم می‌شود.
 • دیه: در صورت عدم وجود شرایط قصاص، مجنی علیه می‌تواند تقاضای پرداخت دیه کند.
 • تعزیر: در صورتی که عمل مرتکب نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری (2 تا 5 سال حبس) نیز محکوم می‌شود.
 • حبس: در صورتی که جرح وارده با چاقو یا اسلحه باشد و منتهی به ضایعات مندرج در ماده 290 قانون مجازات اسلامی نشود، مرتکب به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
 • مشارکت در نزاع: در صورت منتهی شدن نزاع دسته‌جمعی به ضرب و جرح، هر یک از شرکت‌کنندگان به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند.

مجازات ضرب و جرح غیر عمدی

 • دیه: در جنایت غیرعمدی و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود.
 • ارش: اگر آسیب کمتر از کبودی باشد و منجر به ایجاد تورم شود، مرتکب به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

جنایت بر عضو چیست؟

همانطور که اشاره کردید، جنایت بر عضو به جرمی اطلاق می‌شود که به آسیب جسمی به شخص دیگری، غیر از قتل، منجر می‌شود. این آسیب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. قطع عضو: از بین رفتن کامل یا جزئی یک عضو از بدن، مانند قطع دست، پا، انگشت، یا گوش.

2. جرح: ایجاد خراش، زخم، یا بریدگی روی بدن.

3. صدمه به منافع: آسیب به اعضایی که کارکردی خاص دارند و منافع و فوایدی را برای فرد به ارمغان می‌آورند، مانند:

 • شنوایی: از دست دادن کامل یا جزئی شنوایی
 • بینایی: از دست دادن کامل یا جزئی بینایی
 • بویایی: از دست دادن کامل یا جزئی حس بویایی
 • تکلم: از دست دادن توانایی صحبت کردن
 • حواس پنجگانه: از دست دادن هر یک از حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه)

مجازات جنایت بر عضو

مجازات جنایت بر عضو به نوع و شدت آسیب بستگی دارد. در قانون مجازات اسلامی، برای هر نوع آسیب، مجازات مشخصی تعیین شده است. به طور کلی، مجازات جنایت بر عضو می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • قصاص: قصاص در لغت به معنای مقابله به مثل است. در مورد جنایت بر عضو، قصاص به معنای مجازات جانی به همان نوع آسیبی است که به مجنی‌علیه (فرد آسیب‌دیده) وارد کرده است. البته، قصاص عضو در شرایطی خاص و با رعایت ضوابطی خاص قابل اجرا است.
 • دیه: دیه، مبلغی است که به عنوان غرامت به مجنی‌علیه یا ولی دم او پرداخت می‌شود. میزان دیه برای هر نوع آسیب، در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.
 • حبس: در برخی موارد، علاوه بر قصاص یا دیه، جانی به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود.
مطالعه کنید درباره‌ 

نکات مهم در مورد جنایت بر عضو

 • در صورتی که آسیب وارده به عضو، منجر به نقص عضو یا از کارافتادگی آن شود، مجازات جانی قصاص عضو یا پرداخت دیه خواهد بود.
 • در صورتی که آسیب وارده به عضو، منجر به فوت مجنی‌علیه شود، جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
 • در برخی موارد، ممکن است جنایت بر عضو به صورت خطای محض یا شبه عمد رخ دهد. در این موارد، مجازات جانی قصاص نخواهد بود و فقط باید دیه را به مجنی‌علیه یا ولی دم او پرداخت کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جنایت بر عضو، می‌توانید به قانون مجازات اسلامی و همچنین به وکیل یا حقوقدان مراجعه کنید.

شرایط قصاص در ضرب و جرح عمدی

وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح
وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح

همانطور که اشاره کردید، قصاص در ضرب و جرح عمدی شروطی دارد که باید رعایت شوند. این شروط عبارتند از:

تساوی در مورد قصاص و مقدار جنایت

 • نوع عضو: عضو قصاص شده باید از نظر نوع و کارکرد با عضو آسیب‌دیده مشابه باشد. به عنوان مثال، قصاص دست در برابر پای قابل قبول نیست.
 • میزان آسیب: میزان آسیب وارده در قصاص باید با میزان آسیب وارده در جنایت برابر باشد. به عنوان مثال، اگر جانی انگشت مجنی‌علیه را قطع کرده باشد، فقط قصاص انگشت جانی قابل اجرا است.

وحدت محل قصاص

محل عضو قصاص شده باید با محل عضو آسیب‌دیده مشابه باشد. به عنوان مثال، قصاص انگشت دست راست در برابر انگشت دست چپ قابل قبول نیست.

عدم تلف جانی در قصاص

 • قصاص نباید منجر به فوت جانی شود.
 • در صورتی که قصاص عضو، خطر جانی برای جانی داشته باشد، قصاص منتفی می‌شود و دیه جایگزین آن خواهد شد.

عدم قصاص عضو سالم در برابر عضو ناسالم:

 • اگر عضو آسیب‌دیده مجنی‌علیه از قبل نقص یا عیبی داشته باشد، قصاص عضو سالم جانی در برابر آن قابل قبول نیست.
 • در این مورد، دیه با در نظر گرفتن نقص عضو مجنی‌علیه تعیین خواهد شد.

تساوی زن و مرد در قصاص

 • قصاص زن و مرد در برابر یکدیگر، با رعایت شرایط مساوی، قابل اجرا است.
 • دیه زن و مرد در مورد جنایت بر عضو نیز برابر است.

تساوی اعضا در اصلی بودن

 • قصاص عضو اصلی در برابر عضو مصنوعی قابل قبول نیست.
 • به عنوان مثال، قصاص دست مصنوعی در برابر دست اصلی قابل قبول نیست.

عدم قصاص توسط اجداد پدری و پدر

 • اجداد پدری و پدر، حق قصاص فرزند خود را ندارند.
 • در این مورد، قصاص توسط اولیای دم دیگر فرزند قابل اجرا است.

 برابری دین مرتکب و مجنی‌علیه

 • قصاص فقط در صورتی قابل اجرا است که مرتکب و مجنی‌علیه از نظر دین هم‌کیش باشند.
 • در غیر این صورت، قصاص منتفی می‌شود و دیه جایگزین آن خواهد شد.

عاقل بودن مجنی‌علیه

 • قصاص فقط در صورتی قابل اجرا است که مجنی‌علیه در زمان وقوع جنایت عاقل باشد.
 • در غیر این صورت، قصاص منتفی می‌شود و ولی دم مجنی‌علیه می‌تواند دیه را مطالبه کند.

نکته

 • در صورت عدم وجود شرایط قصاص، مجازات جانی به پرداخت دیه به مجنی‌علیه یا ولی دم او تبدیل خواهد شد.
 • میزان دیه برای هر نوع آسیب، در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط قصاص در ضرب و جرح عمدی، می‌توانید به قانون مجازات اسلامی و همچنین به وکیل یا حقوقدان قتل مراجعه کنید.

مدارک لازم برای اثبات ضرب و جرح

وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح
وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح

برای اثبات ضرب و جرح و دریافت حکم مجازات، ارائه مدارک و شواهد به مراجع قضایی ضروری است. این مدارک باید به طور دقیق و منظم جمع‌آوری و ارائه شوند تا در روند قضایی مؤثر واقع شوند.

مراحل جمع‌آوری مدارک

1. مراجعه به پزشکی قانونی:

 • اولین قدم پس از وقوع ضرب و جرح، مراجعه به کلانتری و دریافت معرفی‌نامه برای پزشکی قانونی است.
 • در پزشکی قانونی، معاینات لازم انجام و گزارشی مبنی بر نوع و شدت جراحات صادر می‌شود.
 • این گزارش باید به عنوان مدرک ضمیمه شکایت‌نامه به مراجع قضایی ارائه شود.

2. جمع‌آوری استشهادیه شهود:

 • در صورت وجود شاهد در صحنه جرم، شهادت آنها می‌تواند در اثبات ضرب و جرح مؤثر باشد.
 • برای این منظور، باید از شهود خواسته شود تا استشهادیه‌ای مبنی بر مشاهدات خود تنظیم و امضاء کنند.
 • گاهی اوقات حضور شهود در دادگاه برای ارائه شهادت نیز ضروری خواهد بود.
مطالعه کنید درباره‌ 

3. ارائه گزارشات و صورت‌جلسات:

 • گزارشات و صورت‌جلسات تنظیم‌شده توسط ضابطان قضایی (مانند مأموران کلانتری) در محل وقوع جرم، می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد.
 • این گزارشات باید به طور دقیق و کامل تنظیم شده و جزئیات مربوط به جرم را شامل شوند.

4. فیلم‌ها و عکس‌ها:

 • فیلم‌ها و عکس‌هایی که از صحنه جرم، جراحات و آثار ضرب و جرح تهیه شده‌اند، می‌توانند به عنوان مدرک ارائه شوند.
 • کیفیت و وضوح این مدارک از اهمیت بالایی برخوردار است.

5. سایر مدارک:

 • مدارک و شواهد دیگری مانند پیامک‌ها، ایمیل‌ها، مکالمات ضبط‌شده و… که به اثبات ضرب و جرح کمک می‌کنند، می‌توانند به مراجع قضایی ارائه شوند.

نکات مهم

 • در ارائه مدارک و شواهد به مراجع قضایی، دقت و نظم لازم را رعایت کنید.
 • مدارک را به طور کامل و واضح ارائه کنید و از ارائه مدارک ناقص یا غیرقابل فهم خودداری کنید.
 • در صورت نیاز، از وکیل یا حقوقدان متخصص برای جمع‌آوری و ارائه مدارک کمک بگیرید.

با ارائه مدارک و شواهد کافی و اثبات ضرب و جرح، می‌توانید به حکم مجازات مورد نظر خود در دادگاه دست پیدا کنید.

توجه

 • قوانین و مقررات مربوط به مجازات ضرب و جرح ممکن است در طول زمان تغییر کنند.

قابل گذشت بودن جرم ضرب و جرح

وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح
وکیل کیفری تهران. ضرب و جرح

قابل گذشت بودن جرم ضرب و جرح به نوع و شدت جراحات و همچنین نوع مجازات تعیین شده بستگی دارد.

در موارد زیر، جرم ضرب و جرح قابل گذشت است

 • مجازات قصاص: در جرایم ضرب و جرحی که منجر به نقص عضو یا از کارافتادگی عضو می‌شود، مجازات قصاص عضو یا پرداخت دیه قابل گذشت است.
 • مجازات حبس: در جرایم ضرب و جرحی که منجر به حبس تعزیری می‌شود، با گذشت شاکی خصوصی، مجازات قابل اجرا نخواهد بود.

در موارد زیر، جرم ضرب و جرح قابل گذشت نیست:

 • جرایم عمومی: جرایم ضرب و جرحی که جنبه عمومی دارند، مانند ضرب و جرح عمدی با چاقو، قابل گذشت نیستند.
 • جرایم علیه تمامیت جسمانی: جرایم ضرب و جرحی که منجر به صدمات شدید جسمانی مانند قطع عضو یا از کارافتادگی عضو می‌شود، قابل گذشت نیستند.
 • جرایم علیه اطفال و زنان: جرایم ضرب و جرحی که علیه اطفال و زنان انجام می‌شود، قابل گذشت نیستند.

نکته:

 • در هر مرحله از رسیدگی به پرونده، شاکی می‌تواند از حق خود برای گذشت از جرم استفاده کند.
 • گذشت شاکی فقط در مورد مجازات خصوصی (مانند قصاص یا دیه) مؤثر است و مجازات عمومی جرم (مانند حبس) را شامل نمی‌شود.

دیه ضرب و جرح در ماه محرم

 • برخلاف تصور رایج، دیه ضرب و جرح در ماه محرم و سایر ماه‌های حرام افزایش نمی‌یابد.
 • میزان دیه برای هر نوع جراحت، در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است و در تمام ماه‌های سال یکسان است.
 • فقط در مورد قتل عمد، مجازات در ماه‌های حرام تشدید می‌شود و به قصاص نفس تبدیل می‌شود.

برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد قابل گذشت بودن جرم ضرب و جرح و همچنین میزان دیه، به وکیل یا حقوقدان متخصص کیفری در تهران مراجعه کنید.

وکیل کیفری تهران؛ ضرب و جرح

اگر به دنبال وکیل کیفری در تهران هستید، موسسه حقوقی آقای رسول کوهپایه زاده می تواند گزینه ای مناسب باشد. این موسسه با سابقه درخشان در زمینه دعاوی کیفری، از جمله ضرب و جرح، می تواند به شما در احقاق حقوق تان کمک کند.

آقای کوهپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری، با تجربه و تخصص خود در زمینه دعاوی کیفری، می تواند بهترین راهکار را برای حل مشکل شما ارائه دهد. ایشان با تسلط کامل بر قوانین کیفری، از تمام ظرفیت های قانونی برای دفاع از شما در مراجع قضایی استفاده خواهد کرد.

موسسه حقوقی آقای کوهپایه زاده خدمات زیر را در زمینه دعاوی ضرب و جرح ارائه می دهد:

 • مشاوره حقوقی: در این مرحله، وکیل به شما در مورد ابعاد حقوقی پرونده تان مشاوره می دهد و بهترین راهکار را برای حل مشکل شما ارائه می دهد.
 • تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه: وکیل با توجه به شرایط پرونده، شکواییه یا لایحه دفاعیه را تنظیم و به مراجع قضایی ارائه می دهد.
 • پیگیری پرونده در مراجع قضایی: وکیل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده، از جمله دادسرا و دادگاه، حضور فعال خواهد داشت و از حقوق شما دفاع می کند.
 • مذاکره با طرف مقابل: در صورت امکان، وکیل برای حل و فصل مسأله به صورت مسالمت آمیز با طرف مقابل مذاکره خواهد کرد.

مزایای انتخاب موسسه حقوقی آقای کوهپایه زاده

 • سابقه درخشان: این موسسه با سابقه درخشان در زمینه دعاوی کیفری، از جمله ضرب و جرح، می تواند به شما در احقاق حقوق تان کمک کند.
 • تخصص و تجربه: آقای کوهپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری، با تجربه و تخصص خود در زمینه دعاوی کیفری، می تواند بهترین راهکار را برای حل مشکل شما ارائه دهد.
 • صداقت و تعهد: این موسسه با صداقت و تعهد کامل به شما در حل مشکل تان کمک خواهد کرد.
 • هزینه مناسب: هزینه خدمات این موسسه با توجه به تعرفه های قانونی و توافق با موکل تعیین می شود.

برای دریافت مشاوره حقوقی و اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه حقوقی آقای کوهپایه زاده، می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

021-88888888

0912-3456789

همچنین می توانید به وب سایت این موسسه به آدرس زیر مراجعه کنید.

https://koohpayehzadeh.com/bvkteh/

منابع
  • قانون مجازات اسلامی
  • آرای قضایی

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 3.5 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 2

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *